Our Students


Akash Gupta

Alok Yadav

Anita Soren (17IM60R10)

Atul Kumar Sahu

Bharat Kaushik

Gaurav Asati

Guruprasath S

Laxmi Sagar

Nirmal Francis Xavier (17IM60R12)

Poorwa Kunwar

Radhey Kanauzia

Soumya Ranjan Pathy

Dampuri BHARATH KUMAR RAJU (18IM60R01)

Praveen kumar (18IM60R02)

Mishra Rahul Ghanshyam I (18IM60R04)

Salman Khan (18IM60R09)

Monojit Mandal (18IM60R010)

Himanshu Parashar (18IM60R011)

M. LakshmiNarayanan (18IM60S01)

Vijay Kumar Singh (18IM60S02)